Kokkolan Sataman tentti

Vastaa tenttiin rastimalla (O)ikeat ja (V)äärät väittämät kysymysten mukaisesti. Oikeita vastauksia voi olla enemmän tai vähemmän kuin yksi. Kaikki väittämät ovat merkitseviä. Vastaamatta jättäminen lasketaan virheeksi.

Turvallisuusopas: http://www.portofkokkola.fi/turvallisuus/turvaopas/


Paina lopuksi Lähetä vastauksesi -painiketta, jonka jälkeen saat suoritusraportin. Voit tehdä tentin myös uudestaan, jos oikeiden vastausten määrä jää alle suoritusrajan. Kun tentti on suoritettu hyväksytysti, saat suoritusta vastaavan PIN-koodin. Kirjaa koodisi talteen ja ilmoita se PortTowerin portilla.

Syntymäaika:    *
Työturvallisuuskortti voimassa:     saakka

Valitse haetko kulkulupaa tietylle ajalle vai vuoden 2020 loppuun

 – 
Pyydettäessä on esitettävä todistus voimassaolevasta työturvallisuuskortista.
         

 Satama-alueella toimiminen

O

V

      Kulku- ja ajoneuvolupa ovat henkilö- tai ajoneuvokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa tai siirtää toiseen ajoneuvoon.
      Turvaoppaan ohjeiden laiminlyönneistä voidaan antaa joko huomautus, varoitus tai työkielto.
      Raide alue tulee pitää vapaana vähintään 2 metriä raiteesta.
      Juna- ja nosturiraiteille ei saa pysäköidä.
      Satama-alueella on käytettävä CE-merkittyjä varoitusvaatetusta ja suojakypärää.
      Nimettyjen teiden ulkopuolella on pidettävä hätävilkkuja/majakkaa päällä.
      Satama-alueella tapahtuville tulitöille tarvitaan työlupa Port Towerista.
      Moottoriajoneuvonkuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta satama-alueella.
      Ympäristö vahingoista ja päästöistä on välittömästi ilmoitettava Kokkolan Satamalle.
      Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.
      Ajoneuvokohtaisen kulkuluvan haltija vastaa siitä, että ajoneuvoa käyttävät henkilöt ovat suorittaneet sataman turvaopastentit hyväksytysti.
      Satama-alueella työskentelevältä edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttia.

Lähetä vastaukset